PROGRESSIONSUTTRYCKEN I KUNSKAPSKRAVEN

Betydelserna av progressionsuttrycken i kunskapskraven (betygsmatriserna) finns beskrivet här nedan.

Muntliga och skriftliga framställningar

Begreppet varierat handlar om språkets omfång och bredd, elevens förråd av ord, uttryck
och språkstrukturer och förmågan att använda dessa i tal och skrift. Syfte med variation i språket kan vara både att anpassa till olika genrer och att undvika att språket i en framställning blir monotont. Relativt varierat innebär att eleven har tillgång till och använder sig av en begränsad repertoar av ord och satsstrukturer för att uttrycka samma sak på olika sätt. Att eleven kan formulera sig varierat innebär att eleven kan välja olika sätt att uttrycka sig på så att språket inom en framställning blir omväxlande och mera dynamiskt.

Begreppet tydligt handlar om precision i språket. Samma uttryck finns även för interaktion, se nedan. Uttrycket beskriver hur effektivt eleven utnyttjar och organiserar det språk hon eller han har tillgång till för att framföra sitt budskap i tal och skrift. Relativt tydligt innebär att eleven kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och oftast göra sig förstådd i muntliga och skriftliga framställningar. I muntliga framställningar är elevens uttal acceptabelt. Uttrycket tydligt innebär att eleven kan använda vanliga grammatiska strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt och korrekt i muntliga och skriftliga framställningar. I muntliga framställningar är elevens uttal relativt klart. Att elevens språk också är nyanserat och tydligt innebär att eleven kan uttrycka sig på ett väl avvägt sätt som kan tydliggöra även detaljer och mer komplexa förhållanden.

Sammanhängande handlar om grad av textbindning, medan strukturerat handlar om hela framställningens inre struktur och uppbyggnad. Uttrycket beskriver elevens förmåga att presentera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande helheter i tal och skrift. I uttrycken relativt sammanhängande och sammanhängande ligger att eleven i allt högre utsträckning kan använda sambands eller bindeord för att knyta samman satser och meningar på ett relevant sätt. Uttrycken används dessutom för att ange en ökad förmåga att hålla en röd tråd i en framställning och att tydliggöra orsaks eller följdförhållanden.

När eleven formulerar sig relativt strukturerat har framställningen en viss inre struktur eller uppbyggnad. Den består av olika delar som var och en har sin funktion och som tillsammans bildar en helhet. När eleven formulerar sig strukturerat har framställningen en tydlig inre struktur eller uppbyggnad och den inre strukturen bidrar till framställningens effektivitet. Välstrukturerat innebär att framställningen är väldisponerad med en tydlig, klar struktur som är väl anpassad till ämne, genre och syfte och som bidrar till att göra framställningen tillgänglig och verksam.

Flyt handlar om språkligt flöde i produktionen och i framställningen. Samma uttryck finns även för interaktion, se nedan. Uttrycken beskriver i vilken utsträckning eleven talar utan
att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. När det gäller skriftliga framställningar handlar det om hur lätt texten är att följa och förstå och i vilken grad struktur, meningsbyggnad och ordval bidrar till att hålla samman texten och göra den tillgänglig. Uttrycket med visst flyt innebär, när det gäller i olika typer av muntliga framställningar, främst att eleven uttrycker sig relativt obehindrat utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp. Skriftliga framställningar med visst flyt är relativt lätta att följa och förstå. Uttrycket med flyt innebär att det finns ett naturligt flöde i framställningen. Muntliga framställningar med flyt kan smidigt följas. Skriftliga framställningar har ett tillgängligt språk som underlättar läsningen och gör texten lätt att följa och förstå.

Graden av språklig och innehållsmässig anpassning till syfte, mottagare och situation
kan handla om val och användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket
och språkområdet. Det kan också handla om anpassning av innehållet och språket genom exempelvis talhastighet eller artikulation till framställningens syfte, situationen och lyssnarens eller läsarens förväntningar och förförståelse. I någon mån anpassat innebär att kraven på anpassning är mycket begränsade. I något avseende måste dock eleven kunna anpassa muntliga och skriftliga framställningar även i enklare sammanhang. Uttrycket med viss anpassning innebär att eleven kan formulera sig och i några grundläggande avseenden anpassa sitt språk och innehållet på ett sätt som är lämpligt och funktionellt till olika syften, mottagare och sociala sammanhang. Med anpassning innebär att elevens språk och innehållet på ett tydligt sätt ansluter till konventioner, stilnivå, framställningens syfte, den speciella situationen och mottagaren. Med god anpassning är anpassning som är smidig och tydligt bidrar till framställningens kvalitet.

Att bearbeta och förbättra egna framställningar innebär att dessa förbättras så att de blir effektivare och lättare att tillgodogöra sig. Förbättringarna kan gälla något av de områden
som nämns i det centrala innehållet, till exempel ökad variation, tydlighet eller anpassning till syfte och situation. De förbättringar eleven gör blir synliga i processen när elevens muntliga och skriftliga framställning skapas. Enkla förbättringar innebär att eleven kan genomföra förändringar som förbättrar framställningens kvalitet i några avseenden. De rör sig på ytan
 och påverkar relativt få aspekter av framställningen. (I engelska 5 motsvarar förbättringar på E-nivå enkla förbättringar.) Välgrundade förbättringar innebär att det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. En välgrundad förbättring leder till att framställningen blir mera verkningsfull. Välgrundade och nyanserade förbättringar kan exempelvis vara förbättringar av olika slag där eleven väljer att förändra framställningens struktur på ett sätt som tydligt leder till högre kvalitet. Nyanserade förbättringar kan också handla om ändringar när det gäller betydelsefulla detaljer i framställningen eller ändringar som utgår från flera olika perspektiv.

Muntlig och skriftlig interaktion

Begreppet tydligt handlar om precision i språket. Uttrycket beskriver hur effektivt eleven utnyttjar och organiserar det språk hon eller han har tillgång till för att interagera i tal och skrift. Uttrycket tydligt handlar om att eleven kan använda vanliga strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt. Interaktion bygger ofta på kortare “turer” där sammanhanget och formen bland annat påverkas av den eller dem eleven interagerar med. Sammanhanget är delvis givet och mycket behöver inte förklaras. Om det är muntlig interaktion finns dessutom gester och annat som kan stödja tydligheten. I muntlig och skriftlig produktion ställs större krav på sammanhängande språk. Referenser måste förklaras och syftningar inne i framställningen måste hänga ihop. I kunskapskraven förekommer därför skillnader vad gäller krav på tydlighet mellan produktion och interaktion.

Ledigt har med språkets lättillgänglighet att göra. Ett ledigt språk kännetecknas av klarhet, åskådlighet och smidighet. Interaktionen genomförs på ett följsamt och naturligt sätt, utan att nämnvärt hindras och hejdas av språkliga problem. Relativt ledigt innebär att språket ofta är smidigt och naturligt men inte alltid så effektivt och elegant. Klarhet och språklig precision i mer krävande sammanhang kan vålla problem.

Uttrycken med visst flyt eller med flyt handlar om flödet i interaktion och beskriver i vilken utsträckning eleven samtalar eller deltar i skriftväxling med ett naturligt flöde utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. Uttrycket med visst flyt innebär främst att eleven mestadels interagerar relativt otvunget genom att, i muntlig interaktion, haka i och fylla på samtalet. I skriftlig interaktion medverkar eleven och formulerar inlägg, kommentarer, svar, frågor eller repliker utan att alltför ofta tveka eller störa kommunikationen. Uttrycket med flyt innebär att det finns ett naturligt flöde och att eleven interagerar muntligt och skriftligt genom att på ett relevant och otvunget sätt haka i, fylla på och utveckla kommunikationen.

Graden av språklig och innehållsmässig anpassning varieras med uttrycken med viss anpassning, med anpassning eller med flexibel och effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation, i olika även mer formella sammanhang. Det kan handla om val och användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket och språkområdet. Det kan också handla om anpassning av innehållet och språket till exempelvis talhastigheten, interaktionens syfte, situationen och till de förväntningar och den förförståelse som övriga medverkande har.

Anpassning innebär alltså att eleven på ett tydligt sätt varierar sitt språk och valet av innehåll så att ord, uttryck, stilnivå och innehåll passar in i olika situationer. Uttrycket viss anpassning innebär att eleven kan formulera sig och i några avseenden anpassa sitt språk och innehållet till olika syften, mottagare och sociala sammanhang. När anpassningen är flexibel och effektiv är den smidig och sker på ett följsamt, obehindrat och konstruktivt sätt. Anpassningen bidrar verksamt till interaktionens kvalitet. Ordet flexibel innebär anpassning till mycket varierande förutsättningar.

Strategier för att lösa problem i interaktionen och som förbättrar denna uttrycks med olika progressionsuttryck. Uttrycket i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem innebär att de strategier eleven väljer oftast fungerar och att de delvis leder till att lösa problem. Väl fungerande strategier som löser problem i interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt innebär att eleven använder olika strategier på ett aktivt och ansvarstagande sätt i interaktionen.

Företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Uttrycken översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat, enkla och nyanserade används
i kunskapskraven när det gäller företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Översiktligt innebär att diskussionen av företeelser och sammanhang är förhållandevis ytlig, ungefärlig och inte så exakt. Utförligt innebär att eleven diskuterar med ett visst djup. Diskussionen är mer fyllig och innehållsrik. När eleven diskuterar utförligt och nyanserat belyser hon eller han dessutom företeelser och sammanhang ur flera olika perspektiv.

Elevens jämförelser är enkla, välutvecklade eller välutvecklade och nyanserade. Enkla jämförelser rör sig på ytan, är kortfattade och belyser få aspekter eller förlorar sig för mycket i enstaka detaljer. Välutvecklade jämförelser belyser olika aspekter och innehåller vissa fördjupningar. Jämförelser som är välutvecklade och nyanserade är sådana där eleven dessutom lyfter flera olika perspektiv.

Källa

Skolverket (2011). Kommentarsmaterial till kursplanen i engelska. Skolverket Förlag.

Se även Skolverket.

 


 

Share