Content & Grading (=innehåll & kunskapskrav)

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Källa: Skolverket (2015)


In English

English 6

The course English 6 covers points 1–5 under the heading Aim of the subject.

Core content

Teaching in the course should cover the following core content:

Content of communication

 • Concrete and abstract subject areas related to students’ education and societal and working life; current issues; thoughts, opinions, ideas, experiences and feelings; ethical and existential issues.
 • Themes, ideas, form and content in film and literature; authors and literary periods.
 • Living conditions, attitudes, values, traditions, social issues as well as cultural, historical, political and cultural conditions in different contexts and parts of the world where English is used.

Reception

 • Spoken language, also with different social and dialect features, and texts, including complex and formal texts, which relate, discuss, argue, report and provide descriptions, also via film and other media.
 • Coherent spoken language and conversations of different kinds, such as debates, lectures and interviews.
 • Contemporary and older literature, poetry, drama and songs.
 • Texts of different kinds and for different purposes, such as formal letters, popular science texts and reviews.
 • Strategies for source-critical approaches when listening to and reading communications from different sources and in different media.
 • Strategies to search for relevant information in larger amounts of text or longer sequences of spoken language and to understand perspectives and implied meaning.
 • How structure and context are built up and how attitudes, perspectives and style are expressed in spoken and written language in various genres.
 • How language, picture and sound are used to express influence in such areas as political debate and advertising.

Production and interaction

 • Oral and written production and interaction in different situations and for different purposes where students argue, report, apply, reason, summarise, comment on, assess and give reasons for their views.
 • Strategies for contributing to and actively participating in argumentation, debates and discussions related to societal and working life.
 • Different ways of commenting on and taking notes when listening to and reading communications from different sources.
 • Processing of language and structure in their own and others’ oral and written communications, and also in formal contexts. Adaptation to genre, situation and purpose.

KNOWLEDGE REQUIREMENTS

Grade E

Students can understand the main content and basic details of English spoken at a relatively rapid pace, and in written English in various genres, and in more formal contexts. Students show their understanding by in basic terms giving an account of, discussing, commenting, and drawing conclusions on content and details, and with acceptable results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with some certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant way use the material selected in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in a way that is relatively varied, clear, and relatively structured. Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation. Students work on and make simple improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal and complex contexts, students can express themselves clearly with fluency, and with some adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use essentially functional strategies which to some extent solve problems and improve their interaction.

Students discuss in basic terms some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make simple comparisons with their own experiences and knowledge.

Grade D

Grade D means that the knowledge requirements for grade E and most of C are satisfied.

Grade C

Students can understand the main content and essential details of English spoken at a relatively rapid pace, and in written English in various genres, and in more formal contexts. Students show their understanding by in a well grounded way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and also with satisfactory results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with some certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant and effective way use the selected material in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in ways that are varied, clear and structured. Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation. Students work on and make well grounded improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal and complex contexts, students can express themselves clearly, relative freely and with fluency, and with adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use functional strategies to solve problems and improve their interaction.

Students discuss in detail some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed comparisons with their own experiences and knowledge.

Grade B

Grade B means that the knowledge requirements for grade C and most of A are satisfied.

Grade A

Students can understand both the whole and details of English spoken at a rapid pace, and in written English in various genres, and in more formal contexts. Students show their understanding by in a well grounded and balanced way giving an account of, discussing, commenting and drawing conclusions on content and details, and with good results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with certainty use strategies to search for relevant information and assess the reliability of different sources.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant, effective and critical way use the selected material in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in ways that are varied, balanced, clear and structured. Students can also express themselves with fluency and adaptation to purpose, recipient and situation. Students work on and make well grounded and balanced improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal and complex contexts, students can express themselves clearly, freely and with fluency, and with adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use well functioning strategies to solve problems and improve their interaction, and take it forward in a constructive way.

Students discuss in detail and in a balanced way some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed and balanced comparisons with their own experiences and knowledge.

Source: Skolverket (2015)


Share