Hur lär man sig nya ord på ett främmande språk?

learning new words

Man kan dela in vårt ordförråd in 2 olika dimensioner: 1. receptivt (receptive) och 2. produktivt (productive). Där det receptiva ordförrådet alltid är större än det produktiva, eftersom vi alltid kan förstår mer ord som vi hör än vad vi själv kan använda när vi talar och skriver (Lundahl, 2009:260).

Vi lär oss nya ord genom att samtala, lyssna, läsa och skriva, men även genom att studera ord och fraser.

Vad gäller ordinlärning genom att lyssna och läsa måste man oftast stöta på ett ord vid upprepade tillfällen för att lära sig ordets betydelse och användning.

Forskning har dock visat att om man förutom att läsa ord även använder dessa i samtal och skrift så ökar detta chansen att man lär sig orden och hur dessa används. Ordinlärning sker även genom repetition och regelbunden användning.

Dock tål det att påpekas att:

“Språkanvändning och aktivitet i sig leder […] inte automatiskt till ordinlärning. Engagemang, bearbetning och aktiv ordanvändning är viktiga förutsättningar”. (Lundahl 2009; 268).

Avsiktlig ordinlärning

Avsiktlig ordinlärning innebär att man i syfte att lära sig nya ord öva in dessa på olika vis. Detta ger också snabbare och bättre resultat. Öva ord avsiktligt kan man göra genom att läsa, använda orden i eget bruk; samtala eller skriva, slå upp i ordbok och skriva ner betydelsen.

Exempel på avsiktlig ordinlärning i 3 steg

Ord:                                   Kontext:                                                       Betydelse:

Thorough                             If you are thorough, you do things              Grundlig, ingående

                                            properly, to a very high standard.


Källa: Lundahl, Bo (2009) Engelsk språkdidaktik, Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur.


Share