Varför genomförs nationella proven?

“Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå”.

“De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna”.

“De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras”.

Källa: Skolverket (2015)

Mer information om bedömning av nationella provet finns på Skolverkets hemsida.

Se även Betygsättning av nationella prov.

Och nationella prov i engelska 4 (åk 9).


FÖRBEREDELSE INFÖR NATIONELLA PROVET

Engelska 4

Förberedelse inför nationella provet i engelska är viktigt eftersom detta kan bidra till medvetenhet om provets struktur och innehåll. Det kan även bidra till medvetenhet om vilka strategier som kan vara till hjälp under provet, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre genomförande och slutligen ett gott provresultat.

I förberedande syfte bör du genomföra minst ett prov på varje delprov, det vill säga ett prov på del A, ett på del B och ett på del C.

Provexempel och annat förberedelsematerial inför nationella provet i engelska 4 (åk 9) finns på Göteborgs Universitets hemsida.

Detta bör du tänka på:

Det finns många olika anledningar till att man misslyckas på nationella provet. Många studerande känner sig stressade i provsituationer och stress kan vara en faktor som bidrar till att man misslyckas. För att vara säker på att göra bra så bra ifrån sig som möjligt kan det vara bra att använda sig av olika strategier och genomföra olika testprov.

Här nedan följer tips inför nationella provet i engelska 4 (åk 9) och olika strategier som du kan använda dig av för att lyckas.


Del prov A – Speaking

Provtid: 15-25 minuter.

Provet görs två, tre eller fyra elever i taget.

Vid provperiodens början meddelas eleverna temat för provet. Detaljerad information om innehållet i själva provet ges inte. Se exempel på uppgiftstyp (tidigare muntliga nationella prov) The World Around Us.

Vanligtvis är provet uppdelat i 3 olika delar (part 1, part 2 and part 3). Det finns även kort som eleverna ska välja för part 2 (blue cards) och part 3 (red cards).

FALLGROPAR

 • Du läser inte provanvisningarna tillräckligt noga och/eller missförstår  dessa.
 • Du tar upp för mycket tid och plats under provet och att låta din studiekamrat prata.
 • Du och din studiekamrat svarar på frågorna var för sig, utan att ha dialog tillsammans.
 • Du/ni hinner inte med alla delarna av provet.

TIPS

 • Börja alltid med att läsa igenom anvisningar till provet. Läs igenom det noga, mer än en gång, för att verkligen säkerställa att du har förstått vad det är du ska göra.
 • För anteckningar under förberedelsetiden som du sen kan ta med dig till provet. Anteckningar är ett bra stöd och kan bidra till bra struktur under provet.
 • Det är viktigt att du under provtiden svarar på de frågor som avses i alla 3 delarna av provet och att du för en dialog med din studiekamrat.
 • Förbered vad det är ni ska säga och dela upp tiden så att båda får lika mycket tid till att prata.

För information om bedömning vad gäller den muntliga delen av nationella provet se även bedömningsanvisningar.


Delprov B – Listening*

Provtid: 50 minuter

På hörförståelseprovet förekommer vanligtvis 2 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 2 delar. Såväl som olika typer av hörförståelseprov, kan det även förekomma olika dialekter och olika teman på provet.

Dessa är:

 1. Flerval/matching
 2. Blandat svarsformat

Exempel på denna typ av prov hittar du på Göteborgs Universitets hemsida.

1. Flerval/matching

Här får du lyssna till (vanligtvis) 10 stycken kortare dialoger och du ska sedan avgöra vad talaren pratade om genom att välja rätt svarsalternativ A-S. OBS! Det finns fler svarsalternativ än frågor. Se ‘‘What’s It All About’.

2. Blandat svarsformat

Här får du välja mellan olika svarsalternativ A-C eller A-D och du ska även svara med egna ord i form av korta meningar eller fraser. Se ‘Environmental News‘.

FALLGROPAR

 • Du tycker att personen pratar för snabbt och/eller förstår inte dialekten eller ämnet.
 • Du hinner inte svara på alla frågor.
 • Du fastnar vid ett ord som du inte förstår.
 • Dina tankar börjar vandra och du börjar tänka på något annat.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.

TIPS

 • Lyssna alltid till instruktionerna som du får mellan de olika hörförståelseproven. Vanligtvis börjar varje delprov med att man ska läsa igenom frågorna eller med ett exempel. När du blir ombedd att läsa igenom frågorna gör  då detta.
 • Försök att lyssna efter vad du förstår och för anteckningar i marginalen under tiden du lyssnar. Anteckningarna har du sedan till hjälp när du får tid att gå tillbaka och svara på frågorna.
 • Om det är något du inte förstår när du läser eller lyssnar hoppa över det och försök att fokusera på sammanhanget istället. Ignorera de ord du inte förstår.
 • Undvik att lyssna, läsa och svara på frågorna samtidigt. Gör istället så här: Lyssna. Under tiden du lyssnar gör du enkla anteckningar. Sist svarar du på frågorna. Det kan vara en bra idé att anamma olika typer av strategier för att lyssna effektivt.
 • Fokusera på den som talar och på ämnet personen talar om. Försök att behålla koncentrationen under hela hörförståelsen.
 • Läs frågorna noga innan du svarar.

Hörförståelseprovet rättas med hjälp av en bedömningsmall. 


Delprov B – Reading*

Provtid: 80 minuter

På läsförståelseprovet kan det förekomma 4 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 2 delar, vilket då innebär att 2 av nedanstående kan förekomma. Såväl som olika typer av läsförståelseprov, kan det även förekomma olika ämnen på provet.

Dessa är:

 1. Blandat svarsformat
 2. Flerval
 3. Lucktest
 4. Öppna svar

1. Blandat svarsformat

Här ska du läsa en kort text och svara på frågor. På vissa av frågorna ska du svara genom at välja svarsalternativ och på andra ska du skriva egna svar. Se ‘Young and Free’.

2. Flerval/matching

Här ska du läsa en kort text och sedan svara på en fråga. Till din hjälp har du 4 olika svarsalternativ (A-D) att välja mellan. Se ‘Odd News’.

3. Lucktest

Här ska du läsa en text, men i texten fattas vissa ord och det är din uppgift att skriva i det ord i luckan som du tycker passar bäst. Se Native Languages’

4. Öppna svar

Här ska du läsa en längre text och själv skriva svaret på frågorna. Du får alltså inga svarsalternativ. Se ‘Welcome to Wales’.

FALLGROPAR
 • Du förstår inte vad du läser, vilket bidrar till att du sedan inte kan svara på frågorna.
 • Det finns ord som du inte förstår, vilket i sin tur bidrar till att du inte kan svara på frågan/frågorna.
 • Du läser igenom alla texter först och svarar sedan på frågorna.
 • Du hinner inte läsa alla texterna inom tiden för provet och därmed hinner du heller inte svara på alla frågorna.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.

TIPS

 • För att kunna läsa och förstå måste du träna på att läsa. Detta bör du göra kontinuerligt under hela den period du studerar, vare sig det är texter ur läroboken eller romaner. Även efter att du har avslutat dina studier bör du, för att hålla läsningen och läsförståelsen vid liv, läsa regelbundet. Att bara träna på läsförståelse inför nationella provet fyller ingen funktion och du lär dig inte så mycket av det. Kontinuerlig läsning bidrar även till ett större ordförråd och till en förståelse om hur orden sätts samman för att bilda mening och sammanhang. Detta bidrar i sin tur till att du även utvecklas i skrift.
 • Om du under provets gång stöter på ord som du inte förstår, hoppa över dessa. Försök istället att förstå sammanhanget. Fokusera på vad du vet och kan, inte på det som du inte förstår.
 • Det samma gäller om du inte kan svaret på en fråga/frågor. Du har läst texten men kan inte hitta svaret. Fortsätt att läsa istället. Fastna inte vid en fråga, då förlorar du värdefull tid.
 • När du är färdig och har tid kvar, kan det vara en bra idé att gå tillbaka och läsa texter som du först inte förstod och försöka svara på frågorna igen.
 • Läs texten och frågorna noga innan du svarar.

*OBS! Delprov B (reading & listening) genomförs vid samma skrivtillfälle. Det vill säga: 50 minuter listening, 30 minuters rast och sedan 80 minuter reading.

Läsförståelseprovet rättas med hjälp av en bedömningsmall.


Del C – Writing

Provtid: 80 minuter

På skrivdelen får du välja mellan två olika ämnen. I det ena ämnet får eleverna stöd, för struktureringen av sin text, i form av en slags tankekarta med många konkreta innehållsförslag. Det andra ämnet är mer öppet, även om det även här finns stöd för skrivandet i form av frågor och förslag på innehållspunkter. Temat för uppsatsen varierar från år till år men strukturen på provet brukar inte variera speciellt mycket. Se exemplet ‘A Letter to Connect’.

Vid själva provtillfället är det viktigt att tänka på att läsa instruktionerna till provet noga och att sedan följa dessa instruktioner när du skriver din text. I exemplet ‘A Letter to Connect’  står det “write a letter to”. Den text du skriver ska då vara i form av ett brev. Det står även att du ska “introduce yourself briefly, explain, suggest, describe”.  Använd punkterna explain, suggest och describe som stöd när du skriver ditt brev. Ta även hjälp av frågorna i rutan ovan då du skriver och svara på dessa i ditt brev.

Vad gäller betygsättning beaktas hur noga du följt anvisningarna i provinstruktionerna såväl som grammatik, stavning, meningsbyggnad och innehåll.

Se även bedömningsanvisningar för writing och exempel på bedömda elevtexter.

FALLGROPAR

 • Du läser inte provanvisningarna tillräckligt noga och/eller missförstår vad det är du ska göra.
 • Det finns ord i instruktionen som du inte förstår.
 • Du disponerar inte de 80 minuter du har till förfogande effektivt och hinner inte skriva färdigt texten.

TIPS

 • Läs instruktionerna noga, mer än 1 gång.
 • Hoppa över ord du inte förstår, försök istället att förstå sammanhanget.
 • Disponera tiden väl! Ta hjälp av det material som redan finns i provhäftet. Ta hjälp av punkterna och mind map. Börja med att skriva en egen mind map eller använd den som finns. Strukturera sedan upp uppsatsen i; inledning, huvuddel och avslutning. Denna förberedelse och struktur bidrar till att du använder tiden (80 minuter) på ett effektivt sätt och sedan behöver du inte stressa under tiden du skriver.

 


Se även Göteborgs Universitet för information om delprov och tid och innehåll.


Share