Examination (=prövning)

Efter mejlkontakt med din examinator kommer du att få tillgång till allt material via Dropbox eller Google Drive som du behöver för att kunna genomföra prövningen. Du behöver alltså inte köpa prövningsmaterial. Kontakta din examinator angela.patel@edu.ystad.se


HÄR NEDAN FÖLJER INFORMATION OM PRÖVNINGEN OCH INSTRUKTIONER TILL FÖRBEREDELSER.  

LÄS NEDANSTÅENDE INFORMATION NOGA!


PRÖVNINGEN BESTÅR AV 2 OLIKA DELAR

 • DEL 1: SKRIFTLIG DEL och
 • DEL 2: MUNTLIG DEL

INFOMRATION OM DEL1: SKRIFTLIG DEL

Denna del består av 3 olika nationella prov:

 1. Läsförståelse (90 minuter)
 2. Hörförståelse (50 minuter)
 3. Uppsats (100 minuter)

Det kan i förberedande syfte vara bra att genomföra övningsprov och göra minst ett prov på varje del (läsförståelse, hörförståelse och uppsats). För övningsprov se Göteborgs Universitets hemsida.

INFORMATION OM NATIONELLA PROV

Delprov B – Listening*

Tidåtgång: 50 minuter

På hörförståelseprovet förekommer vanligtvis 3 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar och då kan alla nedanstående förekomma. Såväl som olika typer av hörförståelseprov, kan det även förekomma olika dialekter och olika ämnen på provet.

 1. Matching
 2. Blandat svarsformat
 3. Flerval

Exempel på denna typ av prov hittar du på Göteborgs Universitets hemsida.

1. Matching

Här får du lyssna till (vanligtvis) 10 stycken kortare dialoger och du ska sedan avgöra vad talaren pratade om genom att välja rätt svarsalternativ A-S. OBS! Det finns fler svarsalternativ än frågor. Se exemplet ‘What’s the Topic – 1′.

2. Blandat svarsformat

Här får du välja mellan olika svarsalternativ A-C eller A-D och du ska även svara med egna ord i form av korta meningar eller fraser. Se ‘Hurricane Hunters’. (English 5).

3. Flerval

Här får du välja mellan olika svarsalternativ genom att kryssa i A-C eller A-D. Du lyssnar och lämnar sedan ditt svar genom att kryssa i rätt svarsalternativ, alltså det som stämmer in bäst på det du har hört. Se ‘News Items 1′.

FALLGROPAR

 • Du tycker att personen pratar för snabbt och/eller förstår inte dialekten eller ämnet.
 • Du hinner inte svara på alla frågor.
 • Du fastnar vid ett ord som du inte förstår.
 • Dina tankar börjar vandra och du börjar tänka på något annat.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.

TIPS

 • Lyssna alltid till instruktionerna som du får mellan de olika hörförståelseproven. Vanligtvis börjar varje delprov med att man ska läsa igenom frågorna eller med ett exempel. När du blir ombedd att läsa igenom frågorna gör  då detta.
 • Försök att lyssna efter vad du förstår och för anteckningar i marginalen under tiden du lyssnar. Anteckningarna har du sedan till hjälp när du får tid att gå tillbaka och svara på frågorna.
 • Om det är något du inte förstår när du läser eller lyssnar hoppa över det och försök att fokusera på sammanhanget istället. Ignorera de ord du inte förstår.
 • Undvik att lyssna, läsa och svara på frågorna samtidigt. Gör istället så här: Lyssna. Under tiden du lyssnar gör du enkla anteckningar. Sist svarar du på frågorna. Det kan vara en bra idé att anamma olika typer av strategier för att lyssna effektivt.
 • Fokusera på den som talar och på ämnet personen talar om. Försök att behålla koncentrationen under hela hörförståelsen.
 • Läs frågorna noga innan du svarar.

See also strategic listening.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas


Delprov B – Reading*

Tidåtgång: 90 minuter

På läsförståelseprovet kan det förekomma 3 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar och då kan alla nedanstående förekomma. Såväl som olika typer av läsförståelseprov, kan det även förekomma olika ämnen på provet.

Dessa är:

 1. Öppna svar
 2. Flerval
 3. Lucktest

1. Öppna svar

Här ska du läsa en längre text och svara på frågorna. Du får alltså inte välja mellan olika svarsalternativ.  Se ‘Book Review’.

2. Flerval

Här ska du läsa en längre text och sedan svara på frågor. Till hjälp har du 4 olika svarsalternativ (A-D) att välja mellan. Se ‘Street Markets’.

3. Lucktest

Här ska du läsa en text. I texten fattas vissa ord och det är din uppgift att skriva i det ord i luckan som fattas. Se One Word Gaps’.

FALLGROPAR
 • Du förstår inte vad du läser, vilket bidrar till att du sedan inte kan svara på frågorna.
 • Det finns ord som du inte förstår, vilket i sin tur bidrar till att du inte kan svara på frågan/frågorna.
 • Du läser igenom alla texter först och svarar sedan på frågorna.
 • Du hinner inte läsa alla texterna inom tiden för provet och därmed hinner du heller inte svara på alla frågorna.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.
TIPS
 • För att kunna läsa och förstå måste du träna på att läsa. Detta bör du göra kontinuerligt under hela den period du studerar, vare sig det är texter ur läroboken eller romaner. Även efter att du har avslutat dina studier bör du, för att hålla läsningen och läsförståelsen vid liv, läsa regelbundet. Att bara träna på läsförståelse inför nationella provet fyller ingen funktion och du lär dig inte så mycket av det. Kontinuerlig läsning bidrar även till ett större ordförråd och till en förståelse om hur orden sätts samman för att bilda mening och sammanhang. Detta bidrar i sin tur till att du även utvecklas i skrift.
 • Om du under provets gång stöter på ord som du inte förstår, hoppa över dessa. Försök istället att förstå sammanhanget. Fokusera på vad du vet och kan, inte på det som du inte förstår.
 • Det samma gäller om du inte kan svaret på en fråga/frågor. Du har läst texten men kan inte hitta svaret. Fortsätt att läsa istället. Fastna inte vid en fråga, då förlorar du värdefull tid.
 • När du är färdig och har tid kvar, kan det vara en bra idé att gå tillbaka och läsa texter som du först inte förstod och försöka svara på frågorna igen.
 • Läs texten och frågorna noga innan du svarar.

*OBS! Delprov B innefattas av både reading & listening. Dessa prov genomförs vanligtvis vid samma provtillfälle. Det vill säga: 50 minuter listening, 15 minuters rast och sedan 90 minuter reading.

See also strategic reading.

Se betygsmatris för listening ovan. 


Del C – Writing

Tidåtgång: 100 minuter

På skrivdelen ska du skriva om ett förbestämt tema. Temat för uppsatsen varierar från år till år men strukturen på provet brukar inte variera speciellt mycket. Se exemplet Temptations’. Se också instruktionen till Module 5 – Video Games – Essay Writing. 

Cirka en veckan innan provet får de studerande tillgång till förberedelsematerial med olika texter på temat som kommer att behandlas under provet. Dessa texter ska läsas och diskuteras under lektionstid och/eller läsas på egen hand hemma. I förberedelsematerialet finns det även frågor att ta ställning till och fundera över. Att förbereda sig väl inför provet leder till att du har större chans att få ett bra slutresultat. Observera att förberedelsematerialet inte får användas under själva provtillfället.

Vid själva provtillfället är det viktigt att tänka på att läsa instruktionerna till provet noga och att sedan följa dessa instruktioner när du skriver din text. I exemplet ‘Temptations‘ står det att “At one time or another we all feel tempted to do something which may be unwise or even wrong. These temptations can be felt in many different situations. How do we deal with them?“. Vanligtvis får du på skrivdelen möjligheten att välja mellan två olika exempel. I fallet ‘Temptations’ får du möjlighet att välja mellan ‘topic 1 – discuss’ eller ‘topic 2 – argue’.

Den text som du skriver ska alltså antingen vara diskuterande eller argumenterande. I en diskuterande text kan du redogöra för till exempel för- och nackdelar, medan i en argumenterande text så tar du ställning (vanligen för eller emot) och sedan argumenterar du för den ståndpunkt du har valt. Under ‘topic 1 – discuss’ står det till exempel att: “Write your contribution to the magazine, discussing what different kinds of temptations people today are faced with. Support your discussion by giving examples from the texts you have read and/or from your own experience“. Till hjälp får du i punktform olika exempel. Använd dessa exempel då du skriver din text.

Vad gäller betygsättning beaktas hur noga du följt anvisningarna i provinstruktionerna såväl som grammatik, stavning, meningsbyggnad och innehåll. Det krävs att du skriver minst 300 ord men max 600. Ordantalet är viktigt. Att skriva för många eller för få ord påverkar betyget negativt.

Se även bedömningsanvisningar för writing och exempel på bedömda elevtexter.

Mer om bedömning vad gäller ‘writing’ finns på Skolverket.

FALLGROPAR

 • Du läser inte provanvisningarna tillräckligt noga och/eller missförstår vad det är du ska göra.
 • Det finns ord i instruktionen som du inte förstår.
 • Du disponerar inte de 100 minuter du har till förfogande effektivt och hinner inte skriva färdigt texten.

TIPS

 • Läs instruktionerna noga, mer än 1 gång.
 • Hoppa över ord du inte förstår, försök istället att förstå sammanhanget.
 • Disponera tiden väl! Ta hjälp av det material som redan finns i provhäftet. Ta hjälp av punkterna och mind map. Börja med att skriva en egen mind map eller använd den som finns. Strukturera sedan upp uppsatsen i; inledning, huvuddel och avslutning. Denna förberedelse och struktur bidrar till att du använder tiden (100 minuter) på ett effektivt sätt och sedan behöver du inte stressa under tiden du skriver.

För mer information om hur man skriver en uppsats se essay writing.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas

Se även Göteborgs Universitet för information om delprov och tid och innehåll.

DATUM FÖR GENOMFÖRANDE AV DEL 1 – SKRIFTLIG DEL AV PRÖVNING BOKAS MED DIN EXAMINATOR VIA E-MAIL. 


INFORMATION OM DEL 2: MUNTLIG DEL

Denna del består av 3 olika muntliga prov:

 1. Romanredovisning
 2. Två texter
 3. Klassisk litteratur

1. ROMANREDOVISNING 

Read and listen to The Giver by Lois Lowry.

Your task is to make an oral presentation about The Giver. Your presentation should be 5-10 minutes long. Please talk during your presentation – reading is not allowed (you may use notes or PowerPoint to aid your presentation). In your presentation, you should discuss the following questions:

 1. Compare the society in The Giver to society here in Sweden (or another country which you know well). What is the society like in The Giver? Give concreate examples from the book, mention the page number and give quotes from the book! Discuss!
 2. How is itdifferent and similar to Swedish society (or another society which you know well)? You should consider issues such as conformity, which exists in all societies in one way or another, this could be when it comes to peoples’ opinions, clothes, and human rights. Give concrete examples from the book, mention page numbers and give quotes form the book. Discuss!
 3. What about euthanasia? Are there any events in the book which could be compared to euthanasia? If so, mention the event and page number? Give concrete examples from the book, mention page numbers and give quotes form the book.
 4. What are the positive and negative aspects of the society in The Giver? Mention the aspects, page numbers and quotes from the book!
 5. What is democracy like in The Giver? Describe! Mention specific details and events. Give concrete examples from the book, mention page numbers and give quotes form the book.
 6. Why is the novel called The Giver? Give a concrete example, mention page number and quote from the book!
 7. What is your opinion about the society in The Giver?

See also Human Rights video.

Det är tillåtet att använda hjälpmedel vid redovisningen, men det är inget krav. Hjälpmedel kan vara Powerpoint-presentation eller anteckningar. Det är dock inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala. 

THE GIVER – AUDIOBOOK

2. REDOVISNING AV TVÅ TEXTER

INTRODUCTION TO TASK

Do men and women have equal rights and status in society?

Throughout history women have been viewed as inferior (=underordnade) to men. The extracts you are about to read are separated by almost 200 years and show different types of gender inequality (=ojämlikhet på grund av kön). The two extracts both deal with women’s choices. The Barrel of a Pen deals with women’s choices according to sexuality and reproductivity and Pride and Prejudice deals with women’s choices in relation to potential marital partners.

Reading and listen to the texts The Barrel of a Pen and Pride and Prejudice

PART A – Your task is to make an oral presentation about The Barrel of a Pen and Pride and PrejudiceYour presentation should be 5-10 minutes long. Please talk during your presentation – reading is not allowed. In your presentation you should answer the following questions:

About The Barrel of a Pen: 

 • In your own words, describe the situation of the women in the story. What kind of life do they live? Consider issues such as sexuality and reproductivity.
 • How does the title (The Barrel of a Pen) relate to the story and what takes place in it?

About Pride and Prejudice:

 • In your own words, describe the situation of the women in the story. What kind of life do they live? Consider issues such as women’s choices in relation to potential marital partners.
 • How does the title (Pride and Prejudice) relate to the story and what takes place in it?

PART B – THE BECHDEL TEST

What is the Bechdel test?

The Bechdel test was originally developed by Alison Bechdel in 1985 to be used for films (but can also be used for texts). In order to pass the test the film (or text) must fulfil the following criteria:

 • Have at least 2 female characters in at least 1 scene who have a conversation (a dialogue) about anything other than men.

Answer the following question: do any of the two texts (The Barrel of a Pen and Pride and Prejudice) have a dialogue where the women talk about anything else apart from men? If your answer is ‘yes’ then the text(s) passes the Bechdel Test.

Det är tillåtet att använda hjälpmedel vid redovisningen, men det är inget krav. Hjälpmedel kan vara Powerpoint-presentation eller anteckningar. Det är dock inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala. 

3. KLASSISK LITTERATUR

TASK (=uppgift)

Read and listen to the text Oliver Twist, see also the trailer below.

Your task is to make an oral presentation about Oliver Twist. Your presentation should be 5-10 minutes long. Please talk during your presentation – reading is not allowed. In your presentation you should answer the following questions:

 • Who is Oliver Twist? Describe his background.
 • When was Oliver Twist written and by whom?
 • In which era does Oliver Twist live?
 • According to the text, what does Oliver see when he wakes up?
 • Why does Fagin get angry when he sees that Oliver has woken up?
 • What is the profession of (the Artful) Dodger and also soon to be Oliver’s?
 • What has the Dodger and his friends stolen?
 • What are the boys trying to teach Oliver at Fagin’s?
 • Explain the meaning of the phrase “What a fine thing capital punishment is! Dead men never repent; dead men never bring awkward stories to light” (p.61).
 • When Fagin is introduced in the novel we learn he is a “very old shrivelled Jew” with a “villainous-looking and repulsive face”. Throughout Oliver Twist he is simply called “the Jew”. What problems would such descriptions have in a book published today?
 • What is the meaning of the term reality bites? (see introduction of text).

HOW TO MAKE A PRESENTATION – GUIDELINES

EXTRA MATERIAL

WATCH THE Oliver Twist TRAILER.

Det är tillåtet att använda hjälpmedel vid redovisningen, men det är inget krav. Hjälpmedel kan vara Powerpoint-presentation eller anteckningar. Det är dock inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala. 

DATUM FÖR GENOMFÖRANDE AV DEL 2 – MUNTLIG DEL AV PRÖVNING BOKAS MED DIN EXAMINATOR VIA E-MAIL. 


BEDÖMNING

Bedömningen sker enligt grading criteria for English 6. Examinatorn kommer att bedöma följande:

 • Anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Grammatik, uttal, tydlighet och ledighet.
 • Är de muntliga redogörelserna sammanhängande?
 • Hur är diskussionen, analysen och eventuell jämförelse?

GRAMMATIK (valfri)

Om det var en tag sedan du studerade engelska kan det även vara en bra idé att repetera grammatik.


Share