Examination (=prövning)

Efter mejlkontakt med din examinator kommer du att få tillgång till allt material via Dropbox som du behöver för att kunna genomföra prövningen. Du behöver alltså inte köpa prövningsmaterial. Kontakta din examinator angela.patel@edu.ystad.se


HÄR NEDAN FÖLJER INFORMATION OM PRÖVNINGEN OCH INSTRUKTIONER TILL FÖRBEREDELSER.  

LÄS NEDANSTÅENDE INFORMATION NOGA!


PRÖVNINGEN BESTÅR AV 2 OLIKA DELAR

 • DEL 1: SKRIFTLIG DEL och
 • DEL 2: MUNTLIG DEL

INFOMRATION OM DEL1: SKRIFTLIG DEL

Denna del består av 3 olika nationella prov:

 1. Läsförståelse (90 minuter)
 2. Hörförståelse (50 minuter)
 3. Uppsats (80 minuter)

Det kan i förberedande syfte vara bra att genomföra övningsprov och göra minst ett prov på varje del (läsförståelse, hörförståelse och uppsats). För övningsprov se  nedan och Göteborgs Universitets hemsida.

INFORMATION OM NATIONELLA PROV

Delprov B – Listening*

Tid: 50 minuter

På hörförståelseprovet förekommer vanligtvis 3 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar och då kan alla nedanstående förekomma. Såväl som olika typer av hörförståelseprov, kan det även förekomma olika dialekter och olika ämnen på provet.

Dessa är:

 1. Flerval
 2. Blandat svarsformat
 3. Matching

Exempel på denna typ av prov hittar du på Göteborgs Universitets hemsida.

1. Flerval

Här får du välja mellan olika svarsalternativ genom att kryssa i A-C eller A-D. Du lyssnar och lämnar sedan ditt svar genom att kryssa i rätt svarsalternativ, alltså det som stämmer in bäst på det du har hört. Se ‘Ten Journeys of a Lifetime’.

2. Blandat svarsformat

Här får du välja mellan olika svarsalternativ A-C eller A-D och du ska även svara med egna ord i form av korta meningar eller fraser. Se ‘Hurricane Hunters’.

3. Matching

Här får du lyssna till (vanligtvis) 10 stycken kortare dialoger och du ska sedan avgöra vad talaren pratade om genom att välja rätt svarsalternativ A-S. OBS! Det finns fler svarsalternativ än frågor. Se ‘Rock Climber’.

TIPS

 • Lyssna alltid till instruktionerna som du får mellan de olika hörförståelseproven. Vanligtvis börjar varje delprov med att man ska läsa igenom frågorna eller med ett exempel. När du blir ombedd att läsa igenom frågorna gör  då detta.
 • Försök att lyssna efter vad du förstår och för anteckningar i marginalen under tiden du lyssnar. Anteckningarna har du sedan till hjälp när du får tid att gå tillbaka och svara på frågorna.
 • Om det är något du inte förstår när du läser eller lyssnar hoppa över det och försök att fokusera på sammanhanget istället. Ignorera de ord du inte förstår.
 • Undvik att lyssna, läsa och svara på frågorna samtidigt. Gör istället så här: Lyssna. Under tiden du lyssnar gör du enkla anteckningar. Sist svarar du på frågorna. Det kan vara en bra idé att anamma olika typer av strategier för att lyssna effektivt.
 • Fokusera på den som talar och på ämnet personen talar om. Försök att behålla koncentrationen under hela hörförståelsen.
 • Läs frågorna noga innan du svarar.

See also strategic listening.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas


Delprov B – Reading

Tid: 90 minuter

På läsförståelseprovet kan det förekomma 5 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar, vilket då innebär att 3 av nedanstående kan förekomma. Såväl som olika typer av läsförståelseprov, kan det även förekomma olika ämnen på provet.

Dessa är:

 1. Blandat svarsformat
 2. Flerval
 3. Lucktest
 4. Matching
 5. Öppna svar

1. Blandat svarsformat

Här ska du läsa en kort text och svara på frågor. På vissa av frågorna ska du svara genom at välja svarsalternativ och på andra ska du skriva egna svar. Se ‘The Summer of 63’.

2. Flerval

Här ska du läsa en kort text och sedan svara på en fråga. Till din hjälp har du 4 olika svarsalternativ (A-D) att välja mellan. Se ‘Bits of News I’.

3. Lucktest

Här ska du läsa en text, men i texten fattas vissa ord och det är din uppgift att skriva i det ord i luckan som du tycker passar bäst. Se One Word Gaps’. Eller så kan det vara ett lucktest där du får välja vilket ord som passar bäst in. Se ‘Can Boys Do Better’?

4. Matching

Här ska du läsa 9 kortare texter (A-H) och sedan para ihop dessa med svarsalternativen. OBS! Det finns 9 texter men 12 svarsalternativ. Se ‘Getting around Atlanta’.

5. Öppna svar

Här ska du läsa en längre text och själv skriva svaret på frågorna. Du får alltså inga svarsalternativ. Se ‘The Last Expedition’.

TIPS
 • För att kunna läsa och förstå måste du träna på att läsa. Detta bör du göra kontinuerligt under hela den period du studerar, vare sig det är texter ur läroboken eller romaner. Även efter att du har avslutat dina studier bör du, för att hålla läsningen och läsförståelsen vid liv, läsa regelbundet. Att bara träna på läsförståelse inför nationella provet fyller ingen funktion och du lär dig inte så mycket av det. Kontinuerlig läsning bidrar även till ett större ordförråd och till en förståelse om hur orden sätts samman för att bilda mening och sammanhang. Detta bidrar i sin tur till att du även utvecklas i skrift.
 • Om du under provets gång stöter på ord som du inte förstår, hoppa över dessa. Försök istället att förstå sammanhanget. Fokusera på vad du vet och kan, inte på det som du inte förstår.
 • Det samma gäller om du inte kan svaret på en fråga/frågor. Du har läst texten men kan inte hitta svaret. Fortsätt att läsa istället. Fastna inte vid en fråga, då förlorar du värdefull tid.
 • När du är färdig och har tid kvar, kan det vara en bra idé att gå tillbaka och läsa texter som du först inte förstod och försöka svara på frågorna igen.
 • Läs texten och frågorna noga innan du svarar.

See also strategic reading.

Se betygsmatris för listening ovan. 


Del C – Writing

Tid: 80 minuter

På skrivdelen ska du skriva om ett förbestämt tema. Temat för uppsatsen varierar från år till år men strukturen på provet brukar inte variera speciellt mycket. Se exemplet ‘A Good Life’.

Vid själva provtillfället är det viktigt att tänka på att läsa instruktionerna till provet noga och att sedan följa dessa instruktioner när du skriver din text. I exemplet ‘A Good Life’  står det att “you are invited to write a text for a magazine”. Den text du skriver ska då lika en text som man skulle kunna läsa i en tidning av något slag. Det står även att du ska “write a text about what is important in life to people in general – and to yourself. Use some or all of the points on the next page when planning and writing your text. You can also use the mind map for inspiration”. Det är i detta fallet viktigt att du då utgår ifrån vad som är viktigt för personer generellt men även för dig själv. Till hjälp får du i punktform olika exempel. Använd dessa exempel då du skriver din text. Ta hjälp och inspiration av det som finns i provinstruktionerna.

Vad gäller betygsättning beaktas hur noga du följt anvisningarna i provinstruktionerna såväl som grammatik, stavning, meningsbyggnad och innehåll. Det krävs att du skriver minst 250 ord men max 600. Ordantalet är viktigt. Att skriva för många eller för få ord påverkar betyget negativt.

Se även bedömningsanvisningar för writing och exempel på bedömda elevtexter.

Mer om bedömning vad gäller ‘writing’ finns på Skolverket.

TIPS

 • Läs instruktionerna noga, mer än 1 gång.
 • Hoppa över ord du inte förstår, försök istället att förstå sammanhanget.
 • Disponera tiden väl! Ta hjälp av det material som redan finns i provhäftet. Ta hjälp av punkterna och mind map. Börja med att skriva en egen mind map eller använd den som finns. Strukturera sedan upp uppsatsen i; inledning, huvuddel och avslutning. Denna förberedelse och struktur bidrar till att du använder tiden (80 minuter) på ett effektivt sätt och sedan behöver du inte stressa under tiden du skriver.

See also writing an article.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas


Se även Göteborgs Universitet för information om delprov och tid och innehåll.


INFORMATION OM DEL 2: MUNTLIG DEL

Denna del består av 3 olika muntliga prov:

 1. Romanredovisning
 2. Sammanfattning av en tidningsartikel
 3. History, Culture and Language of Britain.

1. ROMANREDOVISNING

Read and listen to the novel The Time Machine by H.G Wells.

Det är tillåtet att använda hjälpmedel vid redovisningen, men det är inget krav. Hjälpmedel kan vara Powerpoint-presentation, anteckningar eller story map. Det är dock inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala. Redovisningen bör vara 5 -10 minuter lång.

STORY MAP

THE BASIC ELEMENTS OF A STORY

2. SUMMARY OF A MAGAZINE ARTICLE

Read and listen to the article Testing the Human Spirit. Your task is to make an oral summary of the article Testing the Human Spirit. You are allowed to use aids such as notes, Powerpoint-presentation etcetera, when making your presentation. Please do not read your summary – focus is on speaking.  (=Det är inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala). Your presentation should be about 5 minutes long.

3. HISTORY, CULTURE AND LANGUAGE OF BRITAIN

Läs och lyssna på texten History, Culture and Language of Britain (se nedan). 

Din uppgift är att göra en muntlig presentation av svaren på frågorna (se instruktion nedan). Det är tillåtet att använda hjälpmedel vid redovisningen, men det är inget krav. Hjälpmedel kan vara Powerpoint-presentation eller anteckningar. Det är dock inte tillåtet att läsa ur anteckningarna eller presentationen under examinationstillfället, fokus ska vara på att tala. Redovisningen bör vara 5 minuter lång.

INSTRUCTION TO ORAL PRESENTATION AND QUESTIONS

TEXT

DATUM FÖR GENOMFÖRANDE AV DEL 2: MUNTLIG DEL AV PRÖVNINGEN – BOKAS MED DIN EXAMINATOR VIA E-MAIL. 


BEDÖMNING

Bedömningen sker enligt grading criteria for English 5. Examinatorn kommer att bedöma följande:

 • Anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Grammatik, uttal, tydlighet och ledighet.
 • Är de muntliga redogörelserna sammanhängande?
 • Hur är diskussionen och analysen?

GRAMMATIK (valfri)

Om det var en tag sedan du studerade engelska kan det även vara en bra idé att repetera grammatik.


Share