Varför genomförs nationella proven?

“Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå”.

“De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna”.

“De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras”.

Mer information om bedömning av nationella provet finns på Skolverkets hemsida.

Se även Betygsättning av nationella prov.

Och nationella prov i engelska 5 och 6.


FÖRBEREDELSE INFÖR NATIONELLA PROVET

Engelska 6

Förberedelse inför nationella provet i engelska är viktigt eftersom detta kan bidra till medvetenhet om provets struktur och innehåll. Det kan även bidra till medvetenhet om vilka strategier som kan vara till hjälp under provet, vilket i sin tur kan bidra till ett bättre genomförande och slutligen ett gott provresultat.

I förberedande syfte bör du genomföra minst ett prov på varje delprov, det vill säga ett prov på del A, ett på del B och ett på del C.

Provexempel och annat förberedelsematerial inför nationella provet i engelska 6 finns på Göteborgs Universitets hemsida.

Detta bör du tänka på:

Det finns många olika anledningar till att man misslyckas på nationella provet. Många studerande känner sig stressade i provsituationer och stress kan vara en faktor som bidrar till att man misslyckas. För att vara säker på att göra bra så bra ifrån sig som möjligt kan det vara bra att använda sig av olika strategier och genomföra olika testprov.

Här nedan följer tips inför nationella provet i engelska 6 och olika strategier som du kan använda dig av för att lyckas.


Del prov A – Speaking

Tidåtgång: 15 minuters förberedelse och 15 minuters provtid.

Detta prov görs i par eller om 3 studerande.

Minst en vecka innan provet får studerande information om temat som provet kommer att behandla. Frågorna som kommer på själva provet får de studerande först veta vid själva provtillfället. Teman vid tidigare muntliga nationella prov se Speaking part A – Autumn 2015 och Speaking part A – Spring 2016.

Innan provet får man, i par eller om 3,  15 minuters förberedelsetid. Det är under förberedelsemomentet viktigt att disponera tiden så effektivt som möjligt och planera för genomförandet av provet.

Vanligtvis är provet uppdelat i 3 olika delar (part 1, part 2 and a card). I provexemplet ‘Stress’ finns i del 1 ‘inform and discuss och i del 2  ‘discuss’, plus ett elevkort som oftast ska återberättas med egna ord.

FALLGROPAR

 • Du disponerar inte förberedelsetiden (15 min) tillräckligt noga.
 • Du läser inte provanvisningarna tillräckligt noga och/eller missförstår  dessa.
 • Under provtillfället läser du kortet istället för att återberätta detta med egna ord.
 • Du tar upp för mycket tid och plats under provet och att låta din studiekamrat prata.
 • Du och din studiekamrat svarar på frågorna var för sig, utan att ha dialog tillsammans.
 • Du/ni hinner inte med alla delarna av provet.

TIPS

 • Börja alltid med att läsa igenom anvisningar till provet. Läs igenom det noga, mer än en gång, för att verkligen säkerställa att du har förstått vad det är du ska göra. Diskutera sedan med din studiekamrat hur ni tillsammans tänker disponera era 15 minuter under själva provet och hur ni går till väga.
 • För anteckningar under förberedelsetiden som du sen kan ta med dig till provet. Anteckningar är ett bra stöd och kan bidra till bra struktur under provet.
 • Om det står ‘berätta med egna ord’ – läs då inte!
 • Det är viktigt att du under provtiden svarar på de frågor som avses i alla 3 delarna av provet och att du för en dialog med din studiekamrat.
 • Förbered vad det är ni ska säga och dela upp tiden så att båda får lika mycket tid till att prata.

För information om bedömning vad gäller den muntliga delen av nationella provet se även bedömningsanvisningar.

See also how to agree or disagree.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas


Delprov B – Listening*

Tidåtgång: 50 minuter

På hörförståelseprovet förekommer vanligtvis 3 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar och då kan alla nedanstående förekomma. Såväl som olika typer av hörförståelseprov, kan det även förekomma olika dialekter och olika ämnen på provet.

 1. Matching
 2. Blandat svarsformat
 3. Flerval

Exempel på denna typ av prov hittar du på Göteborgs Universitets hemsida.

1. Matching

Här får du lyssna till (vanligtvis) 10 stycken kortare dialoger och du ska sedan avgöra vad talaren pratade om genom att välja rätt svarsalternativ A-S. OBS! Det finns fler svarsalternativ än frågor. Se exemplet ‘What’s the Topic – 1′.

2. Blandat svarsformat

Här får du välja mellan olika svarsalternativ A-C eller A-D och du ska även svara med egna ord i form av korta meningar eller fraser. Se ‘Hurricane Hunters’. (English 5).

3. Flerval

Här får du välja mellan olika svarsalternativ genom att kryssa i A-C eller A-D. Du lyssnar och lämnar sedan ditt svar genom att kryssa i rätt svarsalternativ, alltså det som stämmer in bäst på det du har hört. Se ‘News Items 1′.

FALLGROPAR

 • Du tycker att personen pratar för snabbt och/eller förstår inte dialekten eller ämnet.
 • Du hinner inte svara på alla frågor.
 • Du fastnar vid ett ord som du inte förstår.
 • Dina tankar börjar vandra och du börjar tänka på något annat.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.

TIPS

 • Lyssna alltid till instruktionerna som du får mellan de olika hörförståelseproven. Vanligtvis börjar varje delprov med att man ska läsa igenom frågorna eller med ett exempel. När du blir ombedd att läsa igenom frågorna gör  då detta.
 • Försök att lyssna efter vad du förstår och för anteckningar i marginalen under tiden du lyssnar. Anteckningarna har du sedan till hjälp när du får tid att gå tillbaka och svara på frågorna.
 • Om det är något du inte förstår när du läser eller lyssnar hoppa över det och försök att fokusera på sammanhanget istället. Ignorera de ord du inte förstår.
 • Undvik att lyssna, läsa och svara på frågorna samtidigt. Gör istället så här: Lyssna. Under tiden du lyssnar gör du enkla anteckningar. Sist svarar du på frågorna. Det kan vara en bra idé att anamma olika typer av strategier för att lyssna effektivt.
 • Fokusera på den som talar och på ämnet personen talar om. Försök att behålla koncentrationen under hela hörförståelsen.
 • Läs frågorna noga innan du svarar.

See also strategic listening.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas


Delprov B – Reading*

Tidåtgång: 90 minuter

På läsförståelseprovet kan det förekomma 3 olika typer av prov. Vilken typ av prov som tillämpas från termin till termin vet man inte i förväg, men provet brukar innehålla 3 delar och då kan alla nedanstående förekomma. Såväl som olika typer av läsförståelseprov, kan det även förekomma olika ämnen på provet.

Dessa är:

 1. Öppna svar
 2. Flerval
 3. Lucktest

1. Öppna svar

Här ska du läsa en längre text och svara på frågorna. Du får alltså inte välja mellan olika svarsalternativ.  Se ‘Book Review’.

2. Flerval

Här ska du läsa en längre text och sedan svara på frågor. Till hjälp har du 4 olika svarsalternativ (A-D) att välja mellan. Se ‘Street Markets’.

3. Lucktest

Här ska du läsa en text. I texten fattas vissa ord och det är din uppgift att skriva i det ord i luckan som fattas. Se One Word Gaps’.

FALLGROPAR
 • Du förstår inte vad du läser, vilket bidrar till att du sedan inte kan svara på frågorna.
 • Det finns ord som du inte förstår, vilket i sin tur bidrar till att du inte kan svara på frågan/frågorna.
 • Du läser igenom alla texter först och svarar sedan på frågorna.
 • Du hinner inte läsa alla texterna inom tiden för provet och därmed hinner du heller inte svara på alla frågorna.
 • Du blir vilseledd av de olika svarsalternativen.
TIPS
 • För att kunna läsa och förstå måste du träna på att läsa. Detta bör du göra kontinuerligt under hela den period du studerar, vare sig det är texter ur läroboken eller romaner. Även efter att du har avslutat dina studier bör du, för att hålla läsningen och läsförståelsen vid liv, läsa regelbundet. Att bara träna på läsförståelse inför nationella provet fyller ingen funktion och du lär dig inte så mycket av det. Kontinuerlig läsning bidrar även till ett större ordförråd och till en förståelse om hur orden sätts samman för att bilda mening och sammanhang. Detta bidrar i sin tur till att du även utvecklas i skrift.
 • Om du under provets gång stöter på ord som du inte förstår, hoppa över dessa. Försök istället att förstå sammanhanget. Fokusera på vad du vet och kan, inte på det som du inte förstår.
 • Det samma gäller om du inte kan svaret på en fråga/frågor. Du har läst texten men kan inte hitta svaret. Fortsätt att läsa istället. Fastna inte vid en fråga, då förlorar du värdefull tid.
 • När du är färdig och har tid kvar, kan det vara en bra idé att gå tillbaka och läsa texter som du först inte förstod och försöka svara på frågorna igen.
 • Läs texten och frågorna noga innan du svarar.

*OBS! Delprov B innefattas av både reading & listening. Dessa prov genomförs vanligtvis vid samma provtillfälle. Det vill säga: 50 minuter listening, 15 minuters rast och sedan 90 minuter reading.

See also strategic reading.

Se betygsmatris för listening ovan. 


Del C – Writing

Tidåtgång: 100 minuter

På skrivdelen ska du skriva om ett förbestämt tema. Temat för uppsatsen varierar från år till år men strukturen på provet brukar inte variera speciellt mycket. Se exemplet Temptations’. Se också instruktionen till Module 5 – Video Games – Essay Writing. 

Cirka en veckan innan provet får de studerande tillgång till förberedelsematerial med olika texter på temat som kommer att behandlas under provet. Dessa texter ska läsas och diskuteras under lektionstid och/eller läsas på egen hand hemma. I förberedelsematerialet finns det även frågor att ta ställning till och fundera över. Att förbereda sig väl inför provet leder till att du har större chans att få ett bra slutresultat. Observera att förberedelsematerialet inte får användas under själva provtillfället.

Vid själva provtillfället är det viktigt att tänka på att läsa instruktionerna till provet noga och att sedan följa dessa instruktioner när du skriver din text. I exemplet ‘Temptations‘ står det att “At one time or another we all feel tempted to do something which may be unwise or even wrong. These temptations can be felt in many different situations. How do we deal with them?“. Vanligtvis får du på skrivdelen möjligheten att välja mellan två olika exempel. I fallet ‘Temptations’ får du möjlighet att välja mellan ‘topic 1 – discuss’ eller ‘topic 2 – argue’.

Den text som du skriver ska alltså antingen vara diskuterande eller argumenterande. I en diskuterande text kan du redogöra för till exempel för- och nackdelar, medan i en argumenterande text så tar du ställning (vanligen för eller emot) och sedan argumenterar du för den ståndpunkt du har valt. Under ‘topic 1 – discuss’ står det till exempel att: “Write your contribution to the magazine, discussing what different kinds of temptations people today are faced with. Support your discussion by giving examples from the texts you have read and/or from your own experience“. Till hjälp får du i punktform olika exempel. Använd dessa exempel då du skriver din text.

Vad gäller betygsättning beaktas hur noga du följt anvisningarna i provinstruktionerna såväl som grammatik, stavning, meningsbyggnad och innehåll. Det krävs att du skriver minst 300 ord men max 600. Ordantalet är viktigt. Att skriva för många eller för få ord påverkar betyget negativt.

Se även bedömningsanvisningar för writing och exempel på bedömda elevtexter.

Mer om bedömning vad gäller ‘writing’ finns på Skolverket.

FALLGROPAR

 • Du läser inte provanvisningarna tillräckligt noga och/eller missförstår vad det är du ska göra.
 • Det finns ord i instruktionen som du inte förstår.
 • Du disponerar inte de 100 minuter du har till förfogande effektivt och hinner inte skriva färdigt texten.

TIPS

 • Läs instruktionerna noga, mer än 1 gång.
 • Hoppa över ord du inte förstår, försök istället att förstå sammanhanget.
 • Disponera tiden väl! Ta hjälp av det material som redan finns i provhäftet. Ta hjälp av punkterna och mind map. Börja med att skriva en egen mind map eller använd den som finns. Strukturera sedan upp uppsatsen i; inledning, huvuddel och avslutning. Denna förberedelse och struktur bidrar till att du använder tiden (100 minuter) på ett effektivt sätt och sedan behöver du inte stressa under tiden du skriver.

För mer information om hur man skriver en uppsats se essay writing.

BETYGSMATRIS – Så här kommer du att betygsättas

Se även Göteborgs Universitet för information om delprov och tid och innehåll.


Källa

Skolverket (2015)

 

Share