Content & Grading (=innehåll & kunskapskrav)

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Reception

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Källa: Skolverket (2015)


In English

English 5

The course English 5 covers points 1–5 under the heading Aim of the subject.

Core content

Teaching in the course should cover the following core content:

Content of communication

 • Subject areas related to students’ education, and societal and working life; current issues; events and processes; thoughts, opinions, ideas, experiences and feelings; relationships and ethical issues.
 • Content and form in different kinds of fiction.
 • Living conditions, attitudes, values and traditions, as well as social, political and cultural conditions in different contexts and parts of the world where English is used. The spread of English and its position in the world.

Reception

 • Spoken language, also with different social and dialect features, and texts that instruct, relate, summarise, explain, discuss, report and argue, also via film and other media.
 • Coherent spoken language and conversations of different kinds, such as interviews.
 • Literature and other fiction.
 • Texts of different kinds and for different purposes, such as manuals, popular science texts and reports.
 • Strategies for listening and reading in different ways and for different purposes.
 • Different ways of searching for, selecting and evaluating texts and spoken language.
 • How words and phrases in oral and written communications create structure and context by clarifying introduction, causal connection, time aspects, and conclusions.

Production and interaction

 • Oral and written production and interaction of various kinds, also in more formal settings, where students instruct, narrate, summarise, explain, comment, assess, give reasons for their opinions, discuss and argue.
 • Strategies for contributing to and actively participating in discussions related to societal and working life.
 • Processing of their own and others’ oral and written communications in order to vary, clarify and specify, as well as to create structure and adapt these to their purpose and situation. This covers the use of words and phrases that clarify causal connections and time aspects.

KNOWLEDGE REQUIREMENTS

Grade E

Pupils can understand the main content and basic details of English spoken at a varying speed and in clearly expressed written English in various genres. Students show their understanding by in basic terms giving an account of, discussing and commenting on content and details, and with acceptable results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with some certainty use strategies to assimilate and evaluate the content of spoken and written English.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant way use the material selected in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in relatively varied ways, relatively clearly and relatively coherently. Students can express themselves with some fluency and to some extent adapted to purpose, recipient and situation. Students work on and make improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal contexts, students can express themselves clearly and with some fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use essentially functional strategies which to some extent solve problems and improve their interaction.

Students discuss in basic terms some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make simple comparisons with their own experiences and knowledge.

Grade D

Grade D means that the knowledge requirements for grade E and most of C are satisfied.

Grade C

Students can understand the main content and essential details of English spoken at a varying speed and in clearly expressed written English in various genres. Students show their understanding by in a well grounded way giving an account of, discussing and commenting on content and details, and with satisfactory results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with some certainty use strategies to assimilate and evaluate the content of spoken and written English.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant and effective way use the selected material in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in a way that is relatively varied, clear, coherent and relatively structured. Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation. Students work on and make well grounded improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal contexts, students can express themselves clearly with fluency, and with some adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use functional strategies to solve problems and improve their interaction.

Students discuss in detail some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed comparisons with their own experiences and knowledge.

Grade B

Grade B means that the knowledge requirements for grade C and most of A are satisfied.

Grade A

Students can understand both the whole and details of English spoken at a varying speed and in clearly expressed written English in various genres. Students show their understanding by in a well grounded and balanced way giving an account of, discussing and commenting on content and details, and with good results act on the basis of the message and instructions in the content.

Students can choose and with certainty use strategies to assimilate and evaluate the content of spoken and written English.

Students choose texts and spoken language from different media and in a relevant, effective and critical way use the selected material in their own production and interaction.

In oral and written communications of various genres, students can express themselves in ways that are varied, clear, coherent and structured. Students can also express themselves with fluency and some adaptation to purpose, recipient and situation. Students work on and make well grounded and balanced improvements to their own communications.

In oral and written interaction in various, and more formal contexts, students express themselves clearly, relative freely and with fluency, and also with adaptation to purpose, recipient and situation. In addition, students can choose and use well functioning strategies to solve problems and improve their interaction, and take it forward in a constructive way.

Students discuss in detail and in a balanced way some features in different contexts and parts of the world where English is used, and can also make well developed and balanced comparisons with their own experiences and knowledge.

Source: Skolverket (2015)


Share